MISJA

Możesz spełnić swoje marzenia.

Zapewniamy równy dostępu do kultury, tworzymy możliwości twórczego rozwoju i pomagamy realizować artystyczne projekty.

STATUT – WYCIĄG
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Stowarzyszenie Artystyczne KMT, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz.U. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami.
 2. Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne, samorządne, o celach niezarobkowych.
 3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieokreślony.
§ 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą zaś miasto Piastów.
 2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może jednak prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
§ 3
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 5
Stowarzyszenie powstaje w celu:

  1. upowszechniania kultury na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. stwarzania warunków sprzyjających twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży;
  3. promowaniu i upowszechnianiu kultury polskiej poza granicami kraju.
§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań:

  1. artystyczną edukację dzieci i młodzieży (teatr, film, plastyka, muzyka, taniec itp.);
  2. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie:
   • a) programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową i kulturalną;
   • b) programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju kultury, sztuki i edukacji;
   • c) programów wydawniczych.
  3. organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń w zakresie działalności edukacyjno-kulturalnej;
  4. organizowanie koncertów, przedstawień, prezentacji, konkursów, festiwali i przeglądów kulturalnych o zakresie lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
  5. inicjowanie i wspieranie produkcji teatralnych, muzycznych i filmowych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich;
  6. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (również w formach wyjazdowych: obozy, wycieczki, rajdy itp.);
  7. tworzenie kół zainteresowań, grup teatralnych, kabaretowych i zespołów muzycznych;
  8. umożliwianie realizowania różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież i do niej skierowanych;
  9. opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, istotnych ze względów na cele Stowarzyszenia;
  10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.
§ 7
Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 8
Stowarzyszenie może współdziałać ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

(…)

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
§ 19
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkom władz Stowarzyszenia przysługuje nieograniczone prawo reelekcji.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W wypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zgromadzenia.

(…)

WALNE ZGROMADZENIE
§ 21
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

(…)

ZARZĄD
§ 24
Zarząd składa się z 3 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania w drodze konsensusu prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

(…)

§ 27
Każdy z członków Zarządu jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia Artystycznego KMT oraz do zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia Artystycznego KMT.

(…)

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 31
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z: składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa, spadków, darowizn, ze zbiórek publicznych zapisów oraz wpływów z działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

(…)

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 33
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia o wpisie właściwego sądu rejestrowego.
Warszawa, 27.05.2011 r.

Pełny tekst statutu do pobrania tutaj.