ŚWIAT ZA 30 LAT
konkurs na scenariuszNa pewno zastanawiałeś się kiedyś "jak będzie wyglądał świat za kilka lat" - a może nawet za więcej niż kilka?

Być może przeszło Ci kiedyś przez myśl, by napisać taką historię. Historię o tym, co może się wydarzyć w niedalekiej przyszłości naszej cywilizacji.

Być może nawet już to zrobiłeś albo chociaż zacząłeś, ale Twój pomysł kurzy się w szufladzie.

Chcemy wyprodukować krótkometrażowy film fabularny, który opowie taką historię. Może to będzie właśnie Twoja historia!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

WYNIKI ETAPU DRUGIEGO


Do etapu drugiego zostały zgłoszone 3 scenariusze fabularnych filmów krótkometrażowych: "CUT OFF", autor: Piotr Szulc; "ASTRO-REGIME: MERCURY RETROGRADE", autorka: Aleksandra Olesiejuk; "ADAM I EWA", autor: Marcin Michalski

Jury drugiego etapu konkursu w składzie: Dariusz Gabryelewicz - przewodniczący, Jakub Nurzyński, Michał Pawlik, Kinga Szczęsna w jawnym głosowaniu wybrało jednogłośnie zwycięzcę Konkursu:


CUT OFF, autor: Piotr Szulc


WYNIKI ETAPU PIERWSZEGO


Do etapu pierwszego zostało zgłoszonych 20 treatmentów fabularnych filmów krótkometrażowych.

Jury pierwszego etapu konkursu w składzie:

Dariusz Gabryelewicz - przewodniczący
Katarzyna Śmierciak
Jakub Nurzyński
Michał Pawlik

postanowiło zakwalifikować do etapu drugiego:

 • CUT OFF, autor: Piotr Szulc
 • ASTRO-REGIME: MERCURY RETROGRADE, autorka: Aleksandra Olesiejuk
 • ADAM I EWA, autor: Marcin Michalski

Ponadto, z uwagi na ilość i wysoki poziom nadesłanych treatmentów, jury postanowiło zakwalifikować dodatkowo do etapu drugiego:

 • NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO, autorka: Anna Rutka

Jednocześnie jury zdecydowało wyróżnić bez kwalifikacji do drugiego etapu:

 • PRZECHYTRZYĆ BOGA, autor: Krzysztof T. Dąbrowski
 • MIASTO MIŁOŚCI, autorka: Agnieszka Zielińska

 • za dojrzałość literacką, nieszablonowość i wyczucie towarzyszące konstruowaniu dystopijnych wizji rzeczywistości

Laureaci pierwszego etapu konkursu jeszcze w tym tygodniu otrzymają wiadomości indywidualne pocztą elektroniczną.

GRATULUJEMY!!!

TREATMENT


W terminologii filmowej to rozwinięte streszczenie, które zawiera opis całej akcji filmu, kilkunastostronicowy szkic przyszłego scenariusza zawierający całą konstrukcję fabularną z informacjami o postaciach, czasie i miejscu wydarzeń scenariuszowych itp. Treatment może zawierać przykłady dialogów.

WYCIĄG Z REGULAMINU


§1
Postanowienia ogólne

(...)
2. Celem Konkursu jest wyłonienie scenariusza i na jego podstawie realizacja krótkometrażowego filmu fabularnego do prezentowania na festiwalach filmowych w Polsce i na świecie.
3. Film zostanie wyprodukowany przez Organizatora w ramach projektu KMT ART FILM. Reżyserem filmu będzie osoba wskazana przez Organizatora.
4. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są dobrowolne i bezpłatne.
5. Konkurs swoim zasięgiem nie jest ograniczony terytorialnie.

§2
Warunki uczestnictwa

1. W konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest wyłącznym dysponentem majątkowymi prawami autorskimi do zgłaszanego treatmentu i/lub scenariusza (zwana dalej “Uczestnikiem” lub “Autorem”).
2. Jeśli treatment i/lub scenariusz powstał we współautorstwie, Uczestnik oświadcza w zgłoszeniu, że jest upoważniony przez pozostałych Współautorów do dokonania zgłoszenia do Konkursu. Uczestnik, który zgłosił treatment i/lub scenariusz bez zgody właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych Współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.
3. W przypadku przesłania treatmentu i/lub scenariusza stworzonego przez kilku Autorów są oni zobowiązani, wysyłając zgłoszenie na Konkurs, do określenia wartości procentowej swoich udziałów w powstaniu treatmentu i/lub scenariusza.
4. Treatment i/lub scenariusz nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków wodnych lub napisów i elementów graficznych nałożonych na nie, a także nazw lub znaków towarowych.
(...)

§3
Przedmiot i przebieg Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie jednego scenariusza filmu krótkometrażowego (do 30 minut), który będzie podstawą do realizacji jednego filmu, którego produkcja jest planowana na pierwszy kwartał 2023 roku.
2. Utwory nadesłane na Konkurs (treatmenty i scenariusze) zostaną ocenione przez pięcioosobowe jury powołane przez Organizatora (dalej “Jury”).
3. Konkurs składa się z dwóch etapów i trwa od 15 czerwca do 31 października 2022 roku.

Etap pierwszy
TREATMENT


4. W ramach Etapu 1 Konkursu, Uczestnik stworzy i prześle do 17 lipca 2022 roku treatment krótkometrażowego filmu fabularnego, spełniający minimalne warunki:
  a. Akcja musi zostać osadzona w gatunku postapo / dystopia futurystyczna / sci-fi.
  b. Czas akcji: za 30 lat (tj. około roku 2052 roku).
  c. Treatment może być w języku polskim lub angielskim.
  d. Treatment powinien zawierać charakterystyki głównych bohaterów.
(dalej “Treatment”)
5. Uczestnik zgłasza Treatment na Konkurs za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online. Formularz jest dostępny na stronie https://kmt.waw.pl.
6. Spośród nadesłanych Treatmentów, Jury zakwalifikuje trzy do kolejnego etapu.
7. Ogłoszenie wyników Etapu 1 nastąpi poprzez publikację nazwisk zakwalifikowanych Uczestników na stronie https://kmt.waw.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora do dnia 8 sierpnia 2022 roku.

Etap drugi (finałowy)
SCENARIUSZ


8. Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu 2 (finałowego) zostaną poproszoni o napisanie scenariusza krótkometrażowego filmu fabularnego (max 25 - 32 strony) (dalej “Scenariusz”), na podstawie wcześniej przesłanego przez siebie Treatmentu w terminie do 30 września 2022 roku.
9. Z nadesłanych Scenariuszy, Jury wyłoni jeden z rekomendacją skierowania do produkcji przez Organizatora.
10. Ogłoszenie wyników Etapu 2 (finałowego) nastąpi poprzez publikację nazwiska Zwycięzcy na stronie https://kmt.waw.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora do dnia 31 października 2022 roku.
11. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty rozstrzygnięcia zarówno Konkursu, jak i jego poszczególnych etapów. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie https://kmt.waw.pl i w mediach społecznościowych Organizatora.

§4
Oświadczenia Uczestników i Organizatora

(...)
4. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, a zarazem godzi się, że ostateczna decyzja o produkcji filmu należeć będzie do Organizatora, a w przypadku odstąpienia przez Organizatora od zamiaru realizacji filmu Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze wobec Organizatora.
5. W wypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o skierowaniu Scenariusza do realizacji, Organizator zawrze z Autorem/Autorami odrębną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, regulującą w szczególności zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych do Scenariusza.
(...)

§6
Postanowienia końcowe

1. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Pani Kinga Szczęsna, adres mailowy: kinga@kmt.waw.pl.
2. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, do których należy: (i) siła wyższa, (ii) wprowadzenie lokalnych lub ogólnokrajowych obostrzeń utrudniających, bądź uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora - https://kmt.waw.pl
5. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 10.06.2022 r.

TERMINY

ETAP I – Treatment

Zgłoszenia:
do 17.07.2022
Ogłoszenie wyników:
08.08.2022

ETAP II – Scenariusz

Złożenie scenariusza:
do 30.09.2022
Ogłoszenie wyników:
31.10.2022

PRZEŚLIJ TREATMENT

GATUNEK

Akcja filmu musi być osadzona w gatunku postapo / dystopia futurystyczna / sci-fi.

CZAS AKCJI

Za 30 lat, tj. około roku 2052

WERSJA JĘZYKOWA

Treatment może być w języku polskim lub angielskim.